ПОЛИТИКА DEWALT В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИИ

DEWALT Eiropas elektroinstrumentu 1 gada garantija

DEWALT Eiropas elektroinstrumentu 1 gada garantija DEWALT ir pārliecināti par savu produktu kvalitāti un piedāvā izcilu garantiju profesionāliem instrumentu lietotājiem. Šis garantijas izklāstījums ir papildinājums un nekādā veidā neapdraud jūsu, kā profesionāla lietotāja, līgumā noteiktās tiesības vai privāta, neprofesionāla lietotāja likumā noteiktās tiesības. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienībā un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

DEWALT Eiropas PPT garantijas noteikumi ir pieejami vietējā DEWalt ofi sā, pie DEWALT tirgotāja vai www.2helpU.com interneta vietnē. Ja jūsu DEWALT produkts tiek bojāts brāķeta materiāla vai detaļas dēļ, 12 mēnešu laikā, pēc produkta iegādes, DEWALT var nomainīt visas bojātās detaļas bez maksas vai atsevišķos gadījumos aizstāt veco produktu ar jauno bez maksas.

DEWALT patur tiesības atteikt jebkuru garantijas pieprasījumu, kas pēc autorizētā remonta pārstāvja nav saskaņā ar DEWALT Eiropas noteikumiem un nosacījumiem.

Ja jūs vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai tuvāko autorizēto DEWALT remonta servisa pārstāvi, vai sazinieties ar jūsu DEWALT pārstāvi, kas norādīts instrukcijā.

Saraksts ar autorizētiem DEWALT remonta servisa pārstāvjiem un visa informācija par mūsu pēcpārdošanas servisu ir pieejama interneta vietnē www.2helpU.com

1. Viena gada DEWALT Eiropas PT garantija Ja jūsu DEWALT elektroinstruments tiek bojāts brāķēta materiāla vai izgatavošanas ietvaros 12 mēnešus no produkta iegādes datuma, DEWALT, ievērojot garantijas nosacījumus kas noteikti 2-4 daļā, var nomainīt visas bojātās detaļas bez maksas vai atsevišķos gadījumos aizstāt veco produktu ar jauno bez papildus maksas:

2. Vispārīgie nosacījumi 2.1 DEWALT Eiropas PT garantija ir pieejama oriģinālajiem DEWALT instrumentu lietotājiem, kuri ir iegādājušies DEWALT produktus no autorizēta DEWALT pārstāvja sava aroda vai profesijas nolūkos. DEWALT Eiropas PT garantija nav pieejama personām, kuras iegādājas DEWALT produktus tālākpārdošanai vai nomai. 2.2 Šī garantija nav nododama citam lietotājam. Tā ir pieejama tikai oriģinālajam DEWALT instrumentu lietotājam, kas ir iegādājies produktu, kā norādīts 2.1 punktā 2.3 Garantija ir piemērojama DEWALT profesionālajiem elektroinstrumentiem, ja nav norādīts citādāk. 2.3 Produkta remonts vai aizstāšana, saskaņā ar šo garantiju, nepagarina vai neatjauno garantijas periodu. Garantijas perioda sākums ir oriģinālais pirkuma datums un beidzas pēc 12 mēnešiem. 2.4 DEWALT patur tiesības atteikt jebkuru garantijas pieprasījumu, kas pēc autorizētā remonta pārstāvja viedokļa nav saskaņā ar materiāla vai ražošanas defektiem, vai saskaņā ar DEWALT Eiropas PT garantijas noteikumiem un nosacījumiem. 2.5 Kravas un transporta izmaksas starp DEWALT produkta lietotāju un pirkuma vietu vai starp DEWALT produkta lietotāju un DEWALT autorizēto servisa centru netiek ietvertas DEWALT garantijā. 

3. Produkti, kas nav iekļauti DEWALT Eiropas PT garantijā Produkti, kuri nav iekļauti DEWALT PT garantjā: 3.1 Produkti, kas nav ražoti pēc DEWALT Eiropas specifi kācijas un importēti no neautorizētiem pārstāvjiem; vietām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonas. 3.2 Aksesuāri, kas ir bijuši kontaktā ar darba instrumentu, tiek uzskatīti par patērējamām precēm, piemēram, urbji, zāģripas un abrazīvie diski. 3.3. Instrumenti, kas tiek izmantoti nomas uzņemumiem saskaņā ar pakalpojuma līgumu vai uzņēmuma līgumu tiem netiek piemēroti DEWALT garantijas nosacījumi un ir pakļauti norādītajiem piegādes līgumā konkrētiem garantiju nosacījumiem. 3.4 DEWALT zīmola produktiem, kuri tiek piegādāti ar partneru starpniecību, tiek ievēroti konkrēti garantijas noteikumi. Skatīt produktam pievienoto dokumentāciju. 3.5 Produkts, kas tiek piegādāts kā daļa no komplekta, bet tā ražošanas datuma kods nesaskan ar citiem komplektā esošiem produktiem un/vai pirkuma datumu. 3.6 Rokas instrumenti, apģērbs, indivudālie aizsarglīdzekļi. 3.7 Instrumenti, kuri tiek izmantoti ražošanā lieljaudas darbiem vai procesiem, ja vien DEWALT servisa plāns to neatbalsta.

4. Garantijas pieprasījuma izņemumi Prasības saskaņā ar šo garantiju vat tik atteiktas, ja: 4.1 Autorizētajam DEWALT servisa pārstāvim nevar pamatoti pierādīt, ka produkta bojājumi ir saistīti ar materiāla vai ražošanas defektu. 4.2 Bojājums ir saistīts ar produkta nolietošanos normālas lietošanas gaitā. Skatīt 4.14 punktu. Visi produkti ir pakļauti nolietojumam. Pareiza produkta izvēle ir svarīga. 4.3 Nevar pārbaudīt produkta datuma kodu un sērijas numuru. 4.4 Oriģinālais pirkuma dokuments nav jāuzrāda, kad instruments ir iesniegts remontā. 4.5 Bojājums, kas radies produkta nepareizas lietošanas gadījumā. t.sk. pilienu, negadījumu vai darbību neatbilstība ekspluatācijas instrukcijai. 4.6 Bojājums, kas radies neapstiprinātu DEWALT aksesuāru vai palīgmateriālu izmantošanas rezultātā, kas nav noteikti lietošanas instrukcijā. 4.7 Jebkurš oriģinālais produkts, kuram ir veiktas izmaiņas/modifi kācija. 4.8 Jebkurš produkts, kuram remontu ir veicis kāds cits, nevis DEWALT autorizētais servisa tehniķis, vai arī mehāniķis ir izmantojis neoriģinālās DEWALT daļas. 4.9 Produkts ir pārslogots vai tas tika izmantots, neskatoties uz daļējiem bojājumiem. 4.10 Produkts ir lietots neparastos apstākļos, tostarp šķidruma iekļūšana instrumentā un detaļās. 4.11 Tehniskās apkopes trūkums; detaļu nomaiņa tās nolietojuma gadījumos. 4.12 Produkts ir atgriezts nepilnīgs vai aprīkots ar neoriģinālām detaļām. 4.13. Ja instruments ir saistīts ar pielāgošanu vai kādu montāžas darbību, kas jāveic darbiniekam, ja rakstīts lietošanas instrukcijā. Visi instrumenti ir pārbaudīti ražošanas laikā. Ja rodas kādi bojājumi tie jāidintifi cē un jāziņo par tiem piegādātājam. 4.14 Bojājuma gadījumā, kas radies detaļu nolietojuma dēļ. Nolietojuma detaļu piemēri (tajos netiek ietvertas visas daļas): 

Raksturīgākās detaļas Oglītes, vadu komplekti, korpusi, patronas, atloki, asmens turētāji, blīves, O-gredzeni, smērviela

Produkta īpašie komponenti Servisa komplekti

Stiprinājuma instrumenti O-gredzeni, virzuļi ar bliezni, atsperes, amortizatori

Āmurs Belžņi, cilindri, instrumenta turētājs, sprūdrati

Impulsa instrumenti Lakta, bitu turētājs, triecienelements

5. Garantijas prasības pieteikšana 5.1 Lai pieteiktu garantijas prasību, sazinieties ar jūsu pārdevēju vai tuvāko autorizēto DEWALT remonta pārstāvi. Pārstāvjus varat atrast interneta vietnē www.2helpU.com 5.2 DEWalt instruments ir jāatgriež pārdevējam vai autorizētajam DEWALT servisa pārstāvim ar visām instrumeta detaļām un oriģinālajiem pirkuma dokumentiem. 5.3 DEWALT autorizētais servisa pārstāvis apskatīs produktu un apstiprinās, vai garantijas remonta pieprasījums ir pamatots vai nē. 5.4 Ja garantijas remonta laikā tiks konstatētas nolietotas detaļas, servisa pārstāvis var salabot instrumentu par samaksu par to pirms tam brīdinot instrumenta īpašnieku. 5.5 Bojājumi, kas radušies nepareizas instrumenta uzglabāšanas laikā agrāk var liekt instrumenta garantijas remontu nākotnē. 5.6 Kad instrumenta remonts ir pabeigts, produkts tiks atgriezts uz vietu, kur tas tika iesniegts garantijas remontam.

6. Nepamatota garantijas prasība 6.1 DEWALT patur tiesības atteikt jebkuru garantijas pieprasījumu, kas pēc autorizētā remonta pārstāvja viedokļa nav saskaņā ar DEWALT Eiropas garantijas noteikumiem un nosacījumiem. 6.2 Ja autorizētais DEWALT servisa pārstāvis atsaka garantijas pieprasījumu, atteikuma iemesls tiks paziņots kopā ar instrumeta remonta novērtējumu. Ja garantijas pieprasījums ir atteikts, servisa pārstāvis var pieprasīt samaksu par instrumenta salikšanu un bojātās preces atgriešanu 

7. Izmaiņas noteikumos 7.1 DEWALT patur tiesības pārskatīt un grozīt garantijas politiku, periodus un produkta atbilstību bez brīdinājuma. 7.2 Pašreizējie garantijas noteikumi ir pieejami interneta vietnē www.2helpU.com. Vai sazinoties ar vietējo DEWALT pārstāvi, autorizēto servisa pārstāvi vai vietējo DEWALT biroju. 

DEWALT Eiropas elektroinstrumenti 3 gadu garantija DEWALT Eiropas elektroinstrumentu garantiju produktam var pagarināt no 1 līdz 3 gadiem, sākot no iegādes datuma, ievērojot sekojošu noteikumus.

1. Reģistrācija Sākotnējais DEWALT produkta lietotājs interneta vietnē reģistrē produktu 4 nedēļu laikā no pirkuma brīža www.DEWALT.eu/3 (nepieciešama DEWALT produkta lietotāja kontaktinformācija, instrumenta kataloga numurs un datuma kods). Komplektos, kuros ir vairāki instrumenti, netiek reģistrēti. Katrs komplektā esošais instruments ir jāreģistrē atsevišķi.  

2. Vispārīgie noteikumi 2.1 DEWALT Eiropas PT 3 gadu garantija ir pieejama sākotnējam DEWALT produkta lietotājam, kurš ir iegādājies DEWALT produktu no autorizēta DEWALT Eiropas pārstāvja savām vajadzībām. DEWALT Eiropas PT garantija nav pieejama personām, kuras iegādājas DEWALT produktus tālākpārdošanai vai nomai. 2.2 Šī garantija nav nododama citam lietotājam. Tā ir pieejama tikai sākotnējam DEWALT instrumenta lietotājam, kas ir iegādājies instrumentu, kā norādīts augstāk. 2.3 Papildus noteikumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, tiek attiecināti arī DEWALT Eiropas PT garantijas noteikumi. 2.4 Produkta remonts vai aizstāšana, saskaņā ar šo garantiju, nepagarina vai neatjauno garantijas periodu. 3 gadu garantijas periods sākas ar oriģinālo pirkuma datumu un beidzas pēc 36 mēnešiem. 2.5 Reģistrējot produktu DEWALT Eiropas PT 3 gadu garantijai, DEWALT produkta lietotājs piekrīt augstāk minētajiem noteikumiem un tam, ka produkts nav iekļauts no DEWALT 30-1-1 politikas, kas anulēta 01-01-2016.

3. Produkts nav iekļauts no DEWALT Eiropas PT 3 gadu garantijas. Papildus DEWALT Eiropas PT garantijas produktu izņēmumiem 3. daļā, sekojošie DEWALT zīmola instrumenti nav piemēroti: Noteikumi un nosacījumi ir pieejami vietnē Akumulatori un lādētāji. Pārbūvētus vai atjaunotus produktus identifi cē ar zīmi - factory rework vai/un “Q”. Kompresori un ģeneratori. 

4. Garantijas prasības pieteikšana 4.1 Lai pieteiktu garantijas prasību, sazinieties ar jūsu pārdevēju vai tuvāko autorizēto DEWALT remonta pārstāvi. Pārstāvjus varat atrast interneta vietnē www.2helpU.com 4.2 DEWALT instruments ir jāatgriež pārdevējam vai autorizētajam DEWALT servisa pārstāvim ar visām instrumenta detaļām, oriģinālajiem pirkuma dokumentiem un derīgu DEWALT Eiropas 3 gadu garantijas sertifi kātu. 4.3 DEWALT patur tiesības atteikt jebkuru garantijas pieprasījumu, kas pēc autorizētā remonta pārstāvja viedokļa nav saskaņā ar materiāla vai ražošanas defektu, vai saskaņā ar DEWALT Eiropas PT garantijas noteikumiem un nosacījumiem. 

5. Izmaiņas noteikumos 5.1 DEWALT patur tiesības pārskatīt un grozīt garantijas politiku, periodus un produkta atbilstību bez brīdinājuma. 5.2 Pašreizējie garantijas noteikumi ir pieejami interneta vietnē www.2helpU.com. Vai sazinoties ar vietējo DEWALT tirgotāju, autorizēto remonta pārstāvi vai vietējo DEWALT biroju.  Noteikumi un nosacījumi ir pieejami online www.2helpU.com vai pie DEWALT pārstāvjiem